2019-03-27

Status prawny

Status prawny

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.



Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

 

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu.


Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o działalności leczniczej uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i jego zastępcę powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu powołuje i odwołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

 

Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

W postępowaniu administracyjnym Główny Inspektor Sanitarny jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) istnieje konieczność dostosowania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu do wymogów niniejszej ustawy.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, statut nadaje podmiot tworzący, chyba żeprzepisy ustawy stanowią inaczej. W myśl art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.

 

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023987

Oznaczenie organu: W-04 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1412)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się